O nákupuZpůsob dopravy


Česká pošta

Česká pošta nabízí elegantní doručení skrz Balík na poštu a Balík do ruky. V případě Balíku na poštu doručíme zásilku na Vaši nejbližší poštu dle PSČ zadaného v objednávce. Vždy budete o pohybu Vaší objednávky informováni pomocí emailu. Balík do ruky se Česká pošta pokusí doručit na Vaši adresu. Pokud Vás na místě nezastihne, skončí zásilka na nejbližší poště. Opět budete informováni pomocí emailu.
Cena: 90 Kč


PPL

Společnost PPL CZ s.r.o. patří mezi nejvýznamnější přepravce zásilek na českém trhu. Řidič Vás bude informovat o doručení zásilky SMS nebo telefonicky v případě, že uvedete své telefonní číslo. Pokud Vás řidič nezastihne, lze se s ním domluvit na jiném datu doručení či zanechání zásilky v PPL Parcel shopu.

Cena: 70 Kč


Způsoby platby

Dobírka

Zboží zaplatíte při převzetí doručovateli.

Cena: 30 Kč

Platba převodem

Tento způsob úhrady je možné využít pouze z účtů v rámci ČR. Zboží bude zasláno prostřednictvím České pošty nebo přepravní firmy PPL až na základě připsané platby na náš bankovní účet.

Platba převodem v ČR:

číslo bankovního účtu: 2113717146/ 2700
banka: UniCredit Bank
variabilní symbol: číslo Vaší objednávky


Reklamační řád- poučení pro spotřebitele

Provozovatel:
Pink point s.r.o.
U Soudu 6200/19,
708 00, Ostrava - Poruba

IČO: 5527325,
zapsaná v OR vedeném v KS v Ostravě, oddíl C, vložka 67905.
Nejsme plátci DPH.

1. Všeobecná ustanovení

 • a) Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

 • b) Poučení pro spotřebitele – reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího – společností Pink point s.r.o. se sídlem U Soudu 6200/19, Ostrava, 708 00 IČO: 055 27 325, zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 67905, (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

 • c) Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

 • d) Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.

2. Záruční podmínky

 • a) Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

 • b) Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu. Nevhodně zvolený typ, nesprávná velikost, šířka, tvar, nemůže být důvodem k pozdější reklamaci, stejně jako poškození obuvi v důsledku zdravotních anomálií (patní výrůstky, vadný došlap, deformace nohou apod.). Téměř každá useň je dobarvována do žádaného odstínu. Při nadměrném pocení nohou nebo provlhnutí může dojít k zabarvení, což není předmětem reklamace. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.


 • c) Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Řiďte se přiloženými letáčky a etiketami, kde je rozepsané složení, údržba, použití, manipulace, event. jiné pokyny pro správné užití věci. Obuv střídejte obzvláště při vlhkém počasí a při obouvání používejte lžíci, abyste zabránili polámání patní části. Obuv nechte vyschnout při pokojové teplotě (nikdy ne v blízkosti tepelného zdroje). Obuv neperte v pračce, ale čistěte kartáčováním za sucha nebo vlhkým hadříkem. Obuv z přírodní kůže ošetřujte pravidelně krémováním, aby bylo zabráněno vysychání a následnému popraskání kůže a byla zachována elastičnost kůže. Pro impregnaci používejte vhodné impregnační prostředky.

3. Základní podmínky reklamace

 • a) Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

 • b) Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.

 • c) Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 2 let od převzetí zboží. Při oznámení vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu volbu práva k odstranění vady.
 • d) Kupující je oprávněn požadovat v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí anebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

 • e) V případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží.

 • f) Dále nelze uplatňovat nároky z vady zboží, o které věděl před koupí, nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.

 • g) Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Pink point s.r.o. s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

 • h) Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet, den následují po převzetí zboží. V případech pozáručních oprav je lhůta stanovena po dohodě s vedoucím pracovníkem nebo s pověřenou osobou, která přijímá věc do opravy. V případě, že jde o reklamaci nad rámec zákonem stanovených 24 měsíců, je stanovená lhůta pro vyřízení reklamace prodloužena na 60 dnů.

4. Místo a způsob uplatnění reklamace

 • a) Reklamaci zakoupeného zboží na e-shopu lze zaslat poštou na adresu: Pink point s.r.o., U Soudu 6200/19, Ostrava, 708 00. Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které kupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj. Dále přiložte podrobný popis vady výrobku, který reklamujete a požadovaný nárok z vady vyplývající.

 • b) Společnost Pink point s.r.o. se zavazuje informovat zákazníka o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace.

5. Lhůty pro uplatnění reklamace

 • a) Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

 • b) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost Pink point s.r.o. se zavazuje informovat zákazníka o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

 • c) Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

6. Závěrečná ustanovení

 • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 • Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Obchodní podmínky

1. Základní informace

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hangareshop.cz provozovaný společností Pink point s.r.o., se sídlem U Soudu 6200/19, Ostrava, 708 00 IČO: 055 27 325, zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 67905, (dále jen „prodávající“) a upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávajícího je společnost Pink point s.r.o. a na straně druhé je kupující, který je spotřebitelem nebo podnikatelem.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím jako podnikatelem nebo s ním jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že se na něj nevztahují pravidla pro ochranu spotřebitele.

Vztahy, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

2. Informace o zboží a zákonná odpovědnost prodávajícího

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), kromě poplatků za doručení zboží či jiných služeb spojených s přepravou a platbou zboží. Ceny za přepravu a platbu zboží jsou uvedené ZDE. V případě dalších poplatků je prodávající povinen před uzavřením a potvrzením objednávky seznámit kupujícího s konečnou cenou.

Za nedostatky u převzatého zboží, které zjevně neodpovídají vyobrazení, či popisu při objednání zboží nese odpovědnost prodávající.

Kupující je povinen oznámit neprodleně prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 2 let od převzetí zboží. Kupující je oprávněn požadovat v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí anebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, v případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží. Nelze uplatňovat nároky z vad, které vzniknou běžným opotřebením, nebo takové, které kupující sám způsobí nesprávným použitím. Dále nelze uplatňovat nároky z vady zboží, o které věděl kupující před koupí, nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo vadu vyplývající z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.

3. Objednávka zboží

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními a reklamačními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Poučení pro spotřebitele – reklamační řád a Ochrana osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Odesláním objednávky dochází k uzavření smlouvy. Uzavření smlouvy prodávající potvrdí emailem. Objednávky nelze slučovat.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

Objednávku ze strany kupujícího je možné bezplatně zrušit kdykoliv před doručením objednávky. A to e-mailem na adresu: info@hangareshop.cz, nebo v pracovní dny od 8:00 - 22:00 hod. telefonicky na +420 724 748 100/ 608 987 910. SMS zprávy nejsou akceptovány. Pokud zákazník již poukázal finanční obnos na účet prodávajícího, je prodávající povinen tuto částku vrátit v nejkratší možné době, nejpozději však do 14 dnů.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo část objednávky (odstoupit od smlouvy) v několika případech:

1) pokud nastane vyprodání zboží v době mezi aktualizacemi skladových zásob

2) pokud dojde k výrazné změně cen u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.

3) pokud dojde k zjevné chybě v ceně zboží

4) pokud dojde ze strany zákazníka k chybně nebo nepravdivě vyplněným kontaktním údajům

V případě, že tato situace nastane, je prodávající povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží kupujícím,

2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

3) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí udávat důvod odstoupení od smlouvy. Rozhodující termín 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy je datum odeslání poštovním doručovatelem nebo doručení odstoupení či osobního předání na pobočce e-shopu. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je oprávněn předat vracené zboží na některou z prodejen, a to na své náklady.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel

Kupující má nárok na vrácení peněz v celé výši ceny zboží, včetně nákladů na dopravu. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu.

Vracené zboží (ne na dobírku!) zašlete na naši adresu: Hangar- lezecké centrum, Pražákova 1027/53, Brno, 619 00. Žádáme Vás o dodání zboží včetně obalu, jak bylo převzato od prodávajícího a schopné dalšího prodeje. Se všemi listinami, jako je faktura, záruční list a jiné. Peníze Vám budou vráceny převodem na účet, pokud nemáte bankovní účet, tak složenkou (Česká pošta).

Vrácení či výměnu zboží je možné uskutečnit zasláním zboží na adresu Hangar- lezecké centrum, Pražákova 1027/53, Brno, 619 00

Zákazník je povinen tuto výměnu či vrácení zboží předem oznámit emailem na info@hangareshop.cz nebo telefonicky na +420 608 987 910/724 748 100. Zboží odešlete v původním obalu se všemi potřebnými dokumenty. Peníze Vám budou vráceny nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží dle zákonné lhůty.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy nemůže kupující uplatnit v těchto případech:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

- uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Shora uvedená práva na odstoupení od smlouvy a s tím související ustanovení náleží pouze spotřebiteli.

5. Dodací termíny

Dodací lhůta je obvykle 2–7 pracovních dnů v závislosti na dostupnosti zboží, v mimořádných případech do 15 dnů. Přesná doba dodání je uvedená u jednotlivých produktů. Pokud nebude prodávající z nějakých důvodů schopen tuto lhůtu dodržet, bude zákazníka v maximálně možném předstihu o této skutečnosti informovat. Počátek dodací lhůty se počítá při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky. Při platbě převodem se jako počátek dodací lhůty počítá přijetí platby z naší strany. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, přestože mu s ní prodávající umožnil nakládat.

6. Platební a dodací podmínky

Doprava a balné činí 120 Kč. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty a PPL.

Platba může být provedena na dobírku nebo převodem. V každé zásilce obdrží zákazník fakturu. Nákup prostřednictvím e-shopu lze uskutečnit na území České Republiky.

7. Reklamační podmínky

Při vyřizování reklamací se prodávající řídí právními předpisy platnými v České republice.

Zákazník má právo od dopravce (Česká pošta, resp. PPL) nepřevzít zásilku, pokud je poškozený transportní obal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Reklamované zboží zašlete na adresu Hangar- lezecké centrum, Pražákova 1027/53, Brno, 619 00. Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj. Dále je nutné přiložit stručný popis reklamované vady na zboží a požadovaného nároku z vady.

Zákazníkovi doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Pink point s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o přijetí a rozhodnutí reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace emailem. Na odstranění vady má prodávající 30 dní. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční doba je 2 roky, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak.

Bližší podmínky jsou uvedeny v dokumentu Poučení pro spotřebitele – reklamační řád, který je dostupný ZDE.

8. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy a pro marketingové a obchodní účely, a to na dobu neurčitou bez omezení rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje změnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to v jakékoliv podobě, bez vzniku jakýkoliv nákladů na straně kupujícího.

9. Řešení sporů

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.8.2016 a jsou k dispozici v sídle prodávajícího a na http://pinkpoint.cz/o-nakupu

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 1.8.2016 je k dispozici v sídle prodávajícího a na http://pinkpoint.cz/o-nakupu#reklamace

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 724 748 100 nebo emailem na info@pinkpoint.cz či info@hangareshop.cz.